ជួល វីឡា Siem Reap
ជួល វីឡា Siem Reap
ជួល វីឡា Siem Reap
ជួល វីឡា Siem Reap
ជួល វីឡា Siem Reap
ជួល វីឡា Siem Reap
ជួល វីឡា Siem Reap
ជួល វីឡា Siem Reap
ជួល វីឡា Siem Reap
ជួល វីឡា Siem Reap
ជួល វីឡា Siem Reap
ជួល វីឡា Siem Reap
ជួល វីឡា Siem Reap
ជួល វីឡា Siem Reap

ជួល វីឡា
Siem Reap

លេខកូដយោង

5 បន្ទប់

300 m²

800 $ / ខែ

ជួល វីឡា Siem Reap

សង្ខេប

  • លេខយោង 2925187
  • បន្ទប់ 5 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 300 m²