លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Kandal Stueng
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Kandal Stueng
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Kandal Stueng
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Kandal Stueng
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Kandal Stueng
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Kandal Stueng
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Kandal Stueng
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Kandal Stueng
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Kandal Stueng
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Kandal Stueng

លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម
Kandal Stueng

លេខកូដយោង

4760 m²

600 $ / m²

Land for Sale

Land for sale surrounding of Borey and developing soon.
Total land size :4760sqm
Asking price : $600/sqm

សង្ខេប

  • លេខយោង 2795645
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 4760 m²

សេវាកម្ម

នៅជិត