លក់ វីឡាភ្លោះ ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ វីឡាភ្លោះ ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ វីឡាភ្លោះ ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ វីឡាភ្លោះ ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ វីឡាភ្លោះ ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ វីឡាភ្លោះ ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ វីឡាភ្លោះ ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ វីឡាភ្លោះ ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ វីឡាភ្លោះ ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ វីឡាភ្លោះ ក្រុងភ្នំពេញ

លក់ វីឡាភ្លោះ
ក្រុងភ្នំពេញ

លេខកូដយោង

4 បន្ទប់

308 m²

720.000 $

2 Twin House for Sale in New World Near Aeon 2

Selling price: 720.000$ (360,000$)
2 twin house, 2 floors
Land size: 14m x 22m
Building size: 12m x 12m
8 Bedrooms, 10 bathrooms
Location: Near Aeon 2, Sangkat Sen Sok, Khan Sen Sok, Phnom Penh.

សង្ខេប

  • លេខយោង 2616040
  • បន្ទប់ 4 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 308 m²
  • ជាន់ ជាន់ផ្ទាល់ដី