លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Toul Kork
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Toul Kork

លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម
Toul Kork Boeung Kak 1

លេខកូដយោង

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

Land for Sale

ដីលក់ស្ថិតនៅទួលគោក
ទីតាំងសំរាប់សាងសង់អគារ និងសំរាប់ស្នាក់នៅ
ទំហំដី(40x30m)
Contact:-

សង្ខេប

  • លេខយោង 2551330