លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Sen Sok
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Sen Sok
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Sen Sok
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Sen Sok
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Sen Sok
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Sen Sok

លក់ អគារស្នាក់នៅរូម
Sen Sok Phnom Penh Thmey

លេខកូដយោង

180 m²

125.000 $

លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Sen Sok Phnom Penh Thmey

សង្ខេប

  • លេខយោង 2551325
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 180 m²