លក់ ផ្ទះល្វែង ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ ផ្ទះល្វែង ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ ផ្ទះល្វែង ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ ផ្ទះល្វែង ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ ផ្ទះល្វែង ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ ផ្ទះល្វែង ក្រុងភ្នំពេញ

លក់ ផ្ទះល្វែង
ក្រុងភ្នំពេញ

លេខកូដយោង

82.5 m²

57.000 $

លក់ ផ្ទះល្វែង ក្រុងភ្នំពេញ

សង្ខេប

  • លេខយោង 2461077
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 82.5 m²
  • ជាន់ ជាន់ផ្ទាល់ដី