លក់ ដីទ្បូ Kep
លក់ ដីទ្បូ Kep

លក់ ដីទ្បូ
Kep Kep

លេខកូដយោង Nith0005

3000 m²

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

Land for Sale

Total L. Size :6000sqm (50x60m)
Contact: 017821133-0968888005

សង្ខេប

  • លេខយោង Nith0005
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 3000 m²