លក់ ដីទ្បូ Siem Reap
លក់ ដីទ្បូ Siem Reap
លក់ ដីទ្បូ Siem Reap
លក់ ដីទ្បូ Siem Reap
លក់ ដីទ្បូ Siem Reap
លក់ ដីទ្បូ Siem Reap

លក់ ដីទ្បូ
Siem Reap Sala Kamraeuk

លេខកូដយោង

824 m²

650 $

ដីលក់

ដិលក់បន្ទាន់

សង្ខេប

  • លេខយោង 2339683
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 824 m²