លក់ ដីទ្បូ Siem Reap
លក់ ដីទ្បូ Siem Reap

លក់ ដីទ្បូ
Siem Reap Kouk Chak

លេខកូដយោង

180 m²

54 $

ដីលក់

សីលក់ជិតផ្សារក្រឡាញ់

សង្ខេប

  • លេខយោង 2328805
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 180 m²