ជួល ផ្ទះល្វែង Toul Kork
ជួល ផ្ទះល្វែង Toul Kork
ជួល ផ្ទះល្វែង Toul Kork
ជួល ផ្ទះល្វែង Toul Kork
ជួល ផ្ទះល្វែង Toul Kork
ជួល ផ្ទះល្វែង Toul Kork

ជួល ផ្ទះល្វែង
Toul Kork Tuek L'ak 2

លេខកូដយោង នឹងសេងសំភារៈKTV

12 បន្ទប់

2.500 $ / ខែ

KTV Family សំរាប់ជួល(ផ្ទះល្វែង)

ដី:5 X 16 ផ្ទះ: 5 X 16 មានសំភារៈខារ៉ាអូខេ និងភ្ញៀវស្រាប់ កុងត្រាបាន5ឆ្នាំ តំលៃ: 2,500$/1ខែ

សង្ខេប

  • លេខយោង នឹងសេងសំភារៈKTV
  • បន្ទប់ 12 បន្ទប់
  • ជាន់ ជាន់ទីី៦