ជួល វីឡា Siem Reap
ជួល វីឡា Siem Reap
ជួល វីឡា Siem Reap
ជួល វីឡា Siem Reap
ជួល វីឡា Siem Reap
ជួល វីឡា Siem Reap
ជួល វីឡា Siem Reap
ជួល វីឡា Siem Reap
ជួល វីឡា Siem Reap
ជួល វីឡា Siem Reap
ជួល វីឡា Siem Reap
ជួល វីឡា Siem Reap
ជួល វីឡា Siem Reap
ជួល វីឡា Siem Reap
ជួល វីឡា Siem Reap
ជួល វីឡា Siem Reap
ជួល វីឡា Siem Reap
ជួល វីឡា Siem Reap

ជួល វីឡា
Siem Reap Sla Kram

លេខកូដយោង

3 បន្ទប់

500 $ / ខែ

ផ្ទះវិឡាសំរាប់ជួល

=============================
- Location: This property is located in Slagram area about 10minutes drive to Old market or Pup Street. close to men's resort .
==============================
+ A private villa for lease, coming with a fully furnished offered.
- 3 bedrooms come with bed ,mattresses,
A/C, fans and wardrobes.
- 4bathrooms , comes with hot and cold shower .
- A kitchen comes with a set of gas cooker gas tank and a refrigerator.
- A large living room comes with a set of comfortable sofa .
- A big parking space and quiet and very safe for living.
-----------------------------------------------------
- Price:$ 500/month.
- Term of lease: at least one year up with 2 months deposit and pay 1month advance.
+ Additional charge on:
- Electricity.:7:20 riels per KW
- Free :
- Water from the ground
- Wast collection.
-----------------------------------------------------
+ For further information and view the property please feel free to contact me via Pm or call
Tel: 010 696 515 / 077 878 474 / 088 78 000 78
Thanks.......
-----------------------------------------------------

សង្ខេប

  • លេខយោង 3123397
  • បន្ទប់ 3 បន្ទប់

សេវាកម្ម

  • ម៉ាស៊ីនត្រជាក់
  • គ្រឿងសង្ហារឹម