លក់ ផ្ទះល្វែង Kong Pisei
លក់ ផ្ទះល្វែង Kong Pisei
លក់ ផ្ទះល្វែង Kong Pisei
លក់ ផ្ទះល្វែង Kong Pisei
លក់ ផ្ទះល្វែង Kong Pisei
លក់ ផ្ទះល្វែង Kong Pisei
លក់ ផ្ទះល្វែង Kong Pisei
លក់ ផ្ទះល្វែង Kong Pisei
លក់ ផ្ទះល្វែង Kong Pisei
លក់ ផ្ទះល្វែង Kong Pisei
លក់ ផ្ទះល្វែង Kong Pisei
លក់ ផ្ទះល្វែង Kong Pisei

លក់ ផ្ទះល្វែង
Kong Pisei Snam Krapeu

លេខកូដយោង

30 បន្ទប់

300 m²

180.000 $

House for Sale with room for rent

Location on km37 and turn inside 200m from national road 4. Surrounding by factories room full and received income. L.size : (15x20m) Room. : 30 Asking Price. : $

សង្ខេប

  • លេខយោង 2861966
  • បន្ទប់ 30 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 300 m²
  • ផ្ទៃដី​សរុប 300 m²

សេវាកម្ម