លក់ ដីទ្បូ Siem Reap
លក់ ដីទ្បូ Siem Reap
លក់ ដីទ្បូ Siem Reap
លក់ ដីទ្បូ Siem Reap
លក់ ដីទ្បូ Siem Reap
លក់ ដីទ្បូ Siem Reap

លក់ ដីទ្បូ
Siem Reap Sala Kamraeuk

លេខកូដយោង

1280 m²

220 $

ដីលក់

Land for Sale size(32x40m) Location : on second ring road of Siem Reap . Asking price : $220/sqm Contacts :077 878 474 / 010 696 515

សង្ខេប

  • លេខយោង 2680246
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 1280 m²