លក់ ផ្ទះល្វែង ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ ផ្ទះល្វែង ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ ផ្ទះល្វែង ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ ផ្ទះល្វែង ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ ផ្ទះល្វែង ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ ផ្ទះល្វែង ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ ផ្ទះល្វែង ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ ផ្ទះល្វែង ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ ផ្ទះល្វែង ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ ផ្ទះល្វែង ក្រុងភ្នំពេញ

លក់ ផ្ទះល្វែង
ក្រុងភ្នំពេញ

លេខកូដយោង

4 បន្ទប់

80 m²

730.000 $

2 Flats for Sale Near Aeon2 Sen Sok

Selling price: 730.000$
2 flats, 2 floors
Land size: 4m x 20m
Building size: 4m x 16m
4 Bedrooms, 5 bathrooms
Location: Near Aeon 2, Sangkat Sen Sok, Khan Sen Sok, Phnom Penh.Selling price: 730.000$
2 flats, 2 floors
Land size: 4m x 20m
Building size: 4m x 16m
4 Bedrooms, 5 bathrooms
Location: Near Aeon 2, Sangkat Sen Sok, Khan Sen Sok, Phnom Penh.

សង្ខេប

  • លេខយោង 2616038
  • បន្ទប់ 4 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 80 m²
  • ជាន់ ជាន់ផ្ទាល់ដី