លក់ ដីទ្បូ Siem Reap
លក់ ដីទ្បូ Siem Reap

លក់ ដីទ្បូ
Siem Reap Sala Kamraeuk

លេខកូដយោង

480 m²

120 $

ដីលក់

ដីលក់បន្ទាន់

សង្ខេប

  • លេខយោង 2345821
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 480 m²