លក់ ដីទ្បូ Siem Reap
លក់ ដីទ្បូ Siem Reap
លក់ ដីទ្បូ Siem Reap
លក់ ដីទ្បូ Siem Reap
លក់ ដីទ្បូ Siem Reap
លក់ ដីទ្បូ Siem Reap

លក់ ដីទ្បូ
Siem Reap Sala Kamraeuk

លេខកូដយោង

850 m²

400 $

ដីលក់

ដីលក់បន្ទាន់

សង្ខេប

  • លេខយោង 2335318
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 850 m²