លក់ ដីទ្បូ Siem Reap
លក់ ដីទ្បូ Siem Reap

លក់ ដីទ្បូ
Siem Reap

លេខកូដយោង

150 m²

50 $

ដីលក់

ដីលក់បន្ទាន់

សង្ខេប

  • លេខយោង 2318329
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 150 m²