លក់ ដីទ្បូ Siem Reap
លក់ ដីទ្បូ Siem Reap

លក់ ដីទ្បូ
Siem Reap

លេខកូដយោង

300 m²

100 $

ដីលក់

ដីលក់បន្ទាន់

សង្ខេប

  • លេខយោង 2318328
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 300 m²